Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam (mới nhất)

Khi làm việc với dữ liệu GIS về ranh giới hành chính, đôi khi chúng ta cần cập nhật các thông tin về tên đơn vị hành chính, mã đơn đi vị hành chính. Để có thể tra cứu thông tin này các bạn có thể vào trang Danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục thống kê (http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/) . Đây là một trong những nguồn dữ liệu đáng tin cậy và đảm bảo tính cập nhật.

Trang tra cứu danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục thống kê

Hiện nay, trang Danh mục đơn vị hành chính của Tổng cục thống kê cho phép tra cứu các thông tin chi tiết từ cấp theo 3 phân cấp:

Các bạn cũng có thể sử dụng tính năng Đối chiếu đơn vị hành chính hoặc Lịch sử đơn vị hành chính để thuận tiện trong việc cập nhật cho dữ liệu ranh giới hành chính của các bạn.

Tính năng đối chiếu đơn vị hành chính

Ngoài ra, trang này còn cho phép xuất danh mục đơn vị hành chính về dưới dạng Excel (chi tiết đến Quận huyện / Phường xã). Tôi có tải sẵn nguyên bộ dữ liệu đơn vị hành chính của Việt Nam (cập nhật ngày 28/02/2018) cho bạn nào quan tâm.

Download Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam

Bình luận